הרבח ליפורפ

דחוימ ריינ קווישו אובי ,רוציל הרבחכ 1953 -ב הדסונ מ"עב רינוג
.הביתכ ירישכמ לש רחסמ יתבלו תויכירכל ,סופדה תישעתל
תרציימו ןוטרק ריינ תדבעמו םידחוימ תוריינ האבימ רינוג תרבח
.םיינועבצו םיפוצמ תוריינ לש בחר ןווגמ
ויתוחוקלל ימוי רשק םע בטיה ססובמ קוויש ךרעמ רינוג תרבחל
.הביתכ ירישכמו תויכירכל םיציפמו םיבצעמ ,םיקיפמ ,סופדה יתב
םיליבומה רשא םיימואלניב רינ ינרצי לארשיב תגצימ רינוג תרבח
:םהיניב
CARTIERA FAVINI ITALY *
JAMES CROPPER ENGLAND *
...םירחאו   
שגומו גולטקב גצומה ןוגימה לכ לש דימתמ יאלמ רינוג ינסחמב
.םינגוה םיריחמו הריהמ הקפסא ,בידא תורש םע תוחוקלל

[ תיבה דומע ]  [ גולטק ]  [ ליפורפ]

59101 םי-תב ,206 .ד.ת ,הישעתה רוזא ,5 הכאלמה בוחר
gonirltd@gonir.co.il :ל"אוד 03-5511435 :סקפ ,03-5513793 :(יווק בר) 'לט
Internet: www.gonir.co.il

  Company Profile

GONIR incorporated in 1953 is a manufacturing and trading company supplying paper and paper products to the printing industry and stationaries.

GONIR imports specialty paper, converts paper and board and produces a wide range of coated and coloured paper.

GONIR has a well established distribution organization and its agents are in daily contact with printers, publishers, designers and stationary wholesalers.

GONIR holds in stock all brands and sizes of specialty papers that displaied in the catalog.

GONIR represents in Israel known international paper manufacturers:
* CARTIERA FAVINI, ITALY
* JAMES CROPPER, ENGLAND
   and others...

[ Profile]  [ Catalog ]  [ Home ]

Hamelacha St. Nr. 5, Industry Center, Bat-Yam, 59101, P.O.B 206, Israel
Tel: 972-3-5513793, Fax: 972-3-5511435, Email: gonirltd@gonir.co.il
Internet: www.gonir.co.il